قابلیت بلاگ برای فروشگاه ها فعال شد

قابلیت بلاگ برای فروشگاه ها فعال شد